حامیان مشهد رویداد

طراحی، ساخت و مدیریت مشهد رویداد با کمک و حمایت دوستانه سازمان ها و اشخاص زیر ممکن شد.
شما هم از مشهد رویداد حمایت می کنید؟