اضافه کردن اطلاعات جدید

+ ثبت رویداد جدید

+ ثبت مکان جدید